Photo


Ceremony

Project signing ceremony GMS website development

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ຂອງໂຄງການ GMS-EWEC Town Development Project

Towns Development Project

Delivers - Get Garbage trDelivers - Get Garbage truck Ceremony between Project and Kayson phomvihane District

ພິທີມອບ-ຮັບລົດບັນທຸກຂີ້ເຫຍື້ອ ລະຫວ່າງໂຄງການກັບເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

Delivers - Get Garbage trDelivers - Get Garbage truck Ceremony between Project and LaoThanee company

ພິທີມອບຮັບລົດກັບບໍລິສັດ ລາວທານີ

Presents

3 Districts Road Present at Office of the Provincial Administration

ຜ່ານແບບລະອຽດເສັ້ນທາງ 3 ຕົວເມືອງ ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ

Kaysone and Fangoum Road Project Present

ຜ່ານແບບທາງໄກສອນແລະຟ້າງຸ່ມ ວັນທີ1 ເດືອນ7 ປີ2016

Meeting

the primary project steering committee

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2014

Dirty water Meeting

ກອງປະຊຸມແຜນຍຸດທະສາດນ້ຳເປື້ອນ,ຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຮງງານແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແລະ TOR

Meeting 26-5-2016

ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂີ້ເຫຍື້ອ ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ ວັນທີ26.5.2016

« 1 of 2 »

Training

Procurements training about building construction and servic

ຝຶກອົບກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການ ວັນທີ 25-27 ເດືອນເມສາ 2016

Project Management Training

ຝຶກອົບຮົມການບໍຫານຈັດການໂຄງການ

Disbursement hands-on Training

ຝຶກອົບຮົມການເບີກຈ່າຍເງິນ

« 1 of 2 »