ບ້ານແດນສະຫວັນ

  ໂຄງການຍ່ອຍ

 • ທາງຮອບຕົວເມືອງ, ຖະຫນົນຫົນທາງພ້ອມດ້ວຍໂຄງສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າແລະຂົວ.
 • ການຕິດຕັ້ງສະຖານທີ່ການສ້ອມບຳລຸງຂອງອຸປະກອນການ
 • ສະຖານປະກອບການທ່າເຮືອເທິງບົກ

 • The Dansavanh urban road upgrade (Figure 14) will involve civil works for the improvement and widening of the interior lateral roads, the installation of drainage structures and construction of a bridge to connect the planned town center to the NR9 (Figure 15).
 • Civil works will improve and widen the 4.23 km interior lateral roads from earth road into concrete asphalt pavements. Of the total road length, the southern portion of the interior road is 2.83 km while the northern section is 1.40 km. The improvement works include construction of 3.5 kms of closed storm water drainage structures, and new alignments for 0.73 km of open storm water drainage canals leading to Houay Alone. The interior lateral road will be improved with the construction of walkways, the installation of lighting facilities, planting of buffer trees along roadside. The road will be widened to 7.50 m width.
 • Construction of a 50 m reinforced concrete bridge across Houay Alone will connect the interior lateral road to the northern end of the NR9. The Bridge deck shall be 7m of carriageway with 1m extending off both sides for walking for a total bridge deck width 9m. Construction of road junctions to connect the interior lateral roads to the main road along NR9. The road junctions measure from 100 m to 300 m in length. Capacity building for operation and
  maintenance of the main road, drainage structures and related facilities.

Figure 14. Network of road upgrades in Dansavanh

road-upgrades-in-dansavanh

Figure 15. Cross-section of upgraded road in Dansavanh

cross-section-of-upgraded-road-in-dansavanh

ເນື້ອໃນ
 1. ເຫດຜົນໃນການສ້າງແຜນການລົງທຶນ
 2. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການໃນການລົງທຶນ
 3. ແຜນການລົງທຶນ ສຳລັບປີ 2015, 2020, 2030

1. ເຫດຜົນໃນການສ້າງແຜນການລົງທຶນ

 • ແຜນການລົງທຶນຂອງ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ແດນສະຫວັນແມ່ນໄດ້ລວມເອົາຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ 5 ປີ ແລະແຜນຜັງຊີ້ນໍາລວມຂອງ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ແດນສະຫວັນ.
 • ແຜນແມ່ນໄດ້ປະກອບເອົາຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເຂດການຄ້າໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ ດືງດູດນັກລົງທືນເອກະຊົນ

2. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການໃນການລົງທຶນ

ແຜນການລົງທືນນີ້ຈະປັບປຸງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ:

 • ໃນການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການແລະສີນຄ້າຢູ່ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ແດນສະຫວັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າຖ້ວມຂັງຢູ່ໃຈກາງເມືອງ. ລະບົບລະບາຍນໍ້າແລະ ການປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມຈະສ້າງໄປພ້ອມກັບ ຫົນທາງ, ຫົນທາງຕ້ານເຈື່ອນ, ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ ແລະ ລະບົບລະບາຍນໍ້າ.
 • ສະໜາມຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ແດນສະຫວັນ ກາຍເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ ເພາະວ່າເປັນຈຸດເຂດການຄ້າຊາຍແດນ
 • ຂະຫຍາຍເຂດພາລາທິການຂົນສົ່ງ ແມ່ນຈະປະກອບສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການຍົກຂື້ນ-ລົງສິນຄ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການຈໍລະຈອນສີນຄ້າເພີ່ມຂື້ນ

3. ແຜນການລົງທຶນ ສຳລັບປີ 2015, 2020, 2030

 • ແຜນການລົງທຶນ ໄລຍະສັ້ນ ປີ 2015
 • ແຜນການລົງທຶນ ໄລຍະກາງ ປີ 2020
 • ແຜນການລົງທຶນ ໄລຍະຍາວ ປີ 2030

short-term-investment-plan-for-2015-dansavanh

short-term-investment-plan-for-2015-dansavanh-2