ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕາມແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

ເລກທີໂຄງການ: ADB-LOAN NO. 2931-LAO(SF) AND GRANTS NO. 0313/0314                  ສະຖານະ: ຢູ່ໃນດຳເນີນການ

ສະຫຼຸບ

ADB ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫັນປ່ຽນສາມຕົວເມືອງ ຕາມແລວທາງ ເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ເຂົ້າເປັນສູນກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງສະຖາບັນ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ພີນ ແລະ ບ້ານແດນສະຫວັນ. ເຊິ່ງປະກອບມີ ມາດຕະການ ຄວບຄຸມນ້ໍາ ແລະ ການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຖະຫນົນຫົນທາງ.


ລາຍລະອຽດໂຄງການ


Kaysone Phomvihane along EWEC


ໂຄງການນີ້ ແມ່ນເປັນການໝາກຜົນທໍາອິດ ຂອງການດໍາເນີນງານ ໃນໄລຍະຍາວ ໃນບັນດາຕົວເມືອງ ຂອງແລວທາງ ເສດຖະກິດ GMS, ແລະ ແມ່ນສອດຄ່ອງ ກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງ GMS ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດໂຄງການ, 2012-2022, ອະນຸມັດໂດຍກອງປະຊຸມ GMS ຄັ້ງທີສີ່ ຄັ້້ງວັນທີ 19 ເຖິງ 20 ທັນວາ 2011 . ນອກຈາກນີ້ ຍັງສອດຄ່ອງ ກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຍຸດທະສາດ ການຮ່ວມມືຂອງ ບັນດາປະເທດໃນປີ 2012-2016  ຂອງ ສ. ປ. ປ. ລາວ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ ແຜນການ ຂອງເອດີບີ ໃນຕົວເມືອງ ປະຕິບັດງານ (2012-2020) ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຈັດການນ້ຳ (2011-2020). ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ການແຂ່ງຂັນ ຂອງບັນດາຕົວເມືອງ ຕາມແນວ East West Economic Corridor (EWEC), ແລະ ຈະໃຫ້ການດຳເນີນການ ທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ສັນຍາການຄ້າ ຂ້າມຊາຍແດນ ມີຄວາມສະດວກ ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະຫັນປ່ຽນ ບັນດາຕົວເມືອງ ຕາມແລວເສດຖະກິດ ຄື ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ເມືອງພີນ ແລະ ບ້ານແດນສະຫວັນ ກາຍເປັນສູນກາງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍການປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງສະຖາບັນອໍານາດການປົກແຂວງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ.
ການກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໃນເບື້ອງຕົ້ນ

ການກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ອະທິບາຍ ສະພາບການຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ, ລວມທັງ ຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ການສ້າງມາດຕະການ ການຫຼຸດຜ່ອນ, ແລະ ການກະກຽມ ຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ. ເອກະສານນີ້ ລົງໃນ ເດືອນກໍລະກົດ 2012 ໄດ້ຮັບການສະຫນອງ ສໍາລັບໂຄງການຂອງເອດີບີ 43319-022 ໃນສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.


img_9609

ການຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບທ່ານວ່າເອດີບີ ມີຈຸດປະສົງການຮ້ອງຂໍ ລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ (ມືກັບຜູ້ນໍາ ADB ພາລະກິດໃນວັນທີ່ 1 ພຶດສະພາ 2015) ບໍ່ມີການທົດແທນ ພະນັກງານຕາມສັນຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຂອງ PMU ແລະ PITs


stephen-p-groff-is-vice-president-operations-2-of-adb_2

ບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີແນະຂອງທ່ານປະທານ

ບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີແນະ ຂອງທ່ານປະທານ (RRP) ອະທິບາຍ ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງໂຄງການ ສໍາລັບການພິຈາລະນາ ສໍາລັບການອະນຸມັດໂດຍເອດີບີ.
ຂ່າວສານ ຍທຂ

      ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໂຄງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ຟ້າ​ງ​ຸ່ມ, ທາງ​ໄກ​ສອນ ພົມ​ວິ​ຫານ ແລະສະ​ໜາມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ບ້ານ​ຊອກ.************************************************************ພິທີມອບ-ຮັບ ແລະເປີດນຳ ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໂຄງ ການກໍ່ສ້າງທາງໄກສອນ ພົມ ວິຫານ, ທາງຟ້າງຸ່ມ ແລະສະ ໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານຊອກ ສຳລັບ ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕາມແລວເສດຖະກິດຕາເວັນ ອອກ-ຕາເວັນຕົກອະນຸພາກ