Greater Mekong Sub region East-West Economic Corridor Towns Development Project

Project Number: ADB-LOAN NO. 2931-LAO(SF) AND GRANTS NO. 0313/0314                     Status: Active

 SUMMARY

ADB is helping the Lao People’s Democratic Republic transform three towns along the East-West Economic Corridor into economic hubs. The project will improve urban environmental infrastructure and strengthen the institutional capacity of provincial and local authorities in Kaysone Phomvihane, Phine, and Dansavanh. It includes flood control measures and improvements in waste management and roads.

Description

Kaysone Phomvihane along EWEC

This project is a first-generation intervention of long-term engagement in towns of the GMS economic corridors and is aligned with the strategic framework of the GMS Economic Cooperation Program, 2012-2022, approved by the Fourth GMS Summit on 19 to 20 December 2011. It is also in line with the Asian Development Bank (ADB) country partnership strategy 2012-2016 for the Lao PDR and supports ADB’s urban operational plan (2012 -2020) and water operational plan (2011-2020). The project will enhance the competitiveness of towns along the East-West Economic Corridor (EWEC) and will complement years of work on trade facilitation and cross-border trade agreements. The project will transform the corridor towns of Kaysone Phomvihane, Phine, and Dansavanh into economic hubs by improving urban environmental infrastructure and strengthening the institutional capacity of provincial and local authorities.


Initial Environmental Examination

Initial environmental examinations describe the environmental condition of a project, including potential impact, formulation of mitigation measures, and preparation of institutional requirements and environmental monitoring. This document dated July 2012 is provided for the ADB project 43319-022 in the Lao People’s Democratic Republic.

img_9609

Recruitment of contractual staff  NOL L2931

We are pleased to inform you that ADB has no objection to your written request (handed to the ADB Misson leader on 1 May 2015) to recruit the following contractual staff fo the PMU and PITs

stephen-p-groff-is-vice-president-operations-2-of-adb_2

Reports and recommendations of the president

Reports and recommendations of the president (RRP) describe the terms and conditions of a project for consideration for approval by ADB.

class=”row”]

ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕາມແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

ເລກທີໂຄງການ: ADB-LOAN NO. 2931-LAO(SF) AND GRANTS NO. 0313/0314                  ສະຖານະ: ຢູ່ໃນດຳເນີນການ

ສະຫຼຸບ

ADB ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫັນປ່ຽນສາມຕົວເມືອງ ຕາມແລວທາງ ເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ເຂົ້າເປັນສູນກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງສະຖາບັນ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ພີນ ແລະ ບ້ານແດນສະຫວັນ. ເຊິ່ງປະກອບມີ ມາດຕະການ ຄວບຄຸມນ້ໍາ ແລະ ການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຖະຫນົນຫົນທາງ.


[/bs_row]

ລາຍລະອຽດໂຄງການ

Kaysone Phomvihane along EWEC

ໂຄງການນີ້ ແມ່ນເປັນການໝາກຜົນທໍາອິດ ຂອງການດໍາເນີນງານ ໃນໄລຍະຍາວ ໃນບັນດາຕົວເມືອງ ຂອງແລວທາງ ເສດຖະກິດ GMS, ແລະ ແມ່ນສອດຄ່ອງ ກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງ GMS ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດໂຄງການ, 2012-2022, ອະນຸມັດໂດຍກອງປະຊຸມ GMS ຄັ້ງທີສີ່ ຄັ້້ງວັນທີ 19 ເຖິງ 20 ທັນວາ 2011 . ນອກຈາກນີ້ ຍັງສອດຄ່ອງ ກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຍຸດທະສາດ ການຮ່ວມມືຂອງ ບັນດາປະເທດໃນປີ 2012-2016  ຂອງ ສ. ປ. ປ. ລາວ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ ແຜນການ ຂອງເອດີບີ ໃນຕົວເມືອງ ປະຕິບັດງານ (2012-2020) ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຈັດການນ້ຳ (2011-2020). ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ການແຂ່ງຂັນ ຂອງບັນດາຕົວເມືອງ ຕາມແນວ East West Economic Corridor (EWEC), ແລະ ຈະໃຫ້ການດຳເນີນການ ທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ສັນຍາການຄ້າ ຂ້າມຊາຍແດນ ມີຄວາມສະດວກ ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະຫັນປ່ຽນ ບັນດາຕົວເມືອງ ຕາມແລວເສດຖະກິດ ຄື ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ເມືອງພີນ ແລະ ບ້ານແດນສະຫວັນ ກາຍເປັນສູນກາງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍການປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງສະຖາບັນອໍານາດການປົກແຂວງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ.


ການກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໃນເບື້ອງຕົ້ນ

ການກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ອະທິບາຍ ສະພາບການຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ, ລວມທັງ ຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ການສ້າງມາດຕະການ ການຫຼຸດຜ່ອນ, ແລະ ການກະກຽມ ຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ. ເອກະສານນີ້ ລົງໃນ ເດືອນກໍລະກົດ 2012 ໄດ້ຮັບການສະຫນອງ ສໍາລັບໂຄງການຂອງເອດີບີ 43319-022 ໃນສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

img_9609

ການຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບທ່ານວ່າເອດີບີ ມີຈຸດປະສົງການຮ້ອງຂໍ ລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ (ມືກັບຜູ້ນໍາ ADB ພາລະກິດໃນວັນທີ່ 1 ພຶດສະພາ 2015) ບໍ່ມີການທົດແທນ ພະນັກງານຕາມສັນຍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຂອງ PMU ແລະ PITs

stephen-p-groff-is-vice-president-operations-2-of-adb_2

ບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີແນະຂອງທ່ານປະທານ

ບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີແນະ ຂອງທ່ານປະທານ (RRP) ອະທິບາຍ ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງໂຄງການ ສໍາລັບການພິຈາລະນາ ສໍາລັບການອະນຸມັດໂດຍເອດີບີ.

Lastest News
GMS Video
Project Progress

The progress of implementation of the sub-projects as of December 31, 2019 is presented

Fa Ngum Road Sub-Project (Kaysone Phomvihane Urban Roads) (NCB-4.1B)

 Fa Ngum Road is composed of three (3) main roads with a total length 2,149 meters and public park recreation. The Contractor for this sub-project is Champakham Road and Bridge Construction Co. Ltd (CPK). The total cost is 2,289,611.17 USD and the contract duration is 24 months commencing 14 November 2017

A Variation Order (VO) for upgrading Soukhavadi Road (additional works) was approved in December 10, 2019. The Contractor is LaoMixay Construction Co.LTD. It is concrete pavement road with 292 meters length and approximately total cost USD 299,988.96 with four months period after received notification. 

Progress Bar
Fa Ngum Road Sub-Project (Kaysone Phomvihane Urban Roads) (NCB-4.1B) 100%

Kaysone Phomvihane Roads Sub-Project

Kaysonephomvihane Road has total length 6,182 meters, with total cost 7.546.207.00 USD. Contractor for this sub-project is Road No. 8 Construction Enterprise with PK and TSC JV. Contract duration is 24 months commencing 11 November 2017.

Cyan line is presented the additional work, Savannakhet International airport access road is under new VO to the same contractor, it has 730 meters length with approximately cost USD 356,954.37 with three months period after received notification letter. It is absolutely connected with Kaysone Phomvihane road at KM 4+860. 

Progress Bar
Kaysone Phomvihane Roads Sub-Project 100%

Phine Urban Road Sub-Project (ICB-4.3)

Phine Urban Roads has a total length of 9,978 meters and a total cost of 4,010,613.00 USD.
The construction of the sub-project was awarded to JV of Road No. 8 Construction
Enterprise with PK and TSC. The Contract duration is 24 months commencing on 01
November 2017.

In Figure 4, below, red lines represent the scope of the original project and cyan shows the additional works comprising Ban Na Pho access roads 619 meters in length. The cost is USD 189,225 with a three months period after received notification letter.

Progress Bar
Phine Urban Road Sub-Project (ICB-4.3) 100%

Dansavan Urban Road Sub-Project (NCB-4.2)

Dansavanh Urban Roads has a total length of 3,884 meters with total cost of 2,312,621.58 USD. The Contractor for the sub-project is Noukham Construction Co., Ltd. The Contract duration is 24 months commencing on 11 November 2017.

In figure 5, red lines indicate the completed urban road in Ban Dansavan, and cyan line shows the additional works comprising an access road to Alone community, 637 meters in length. The VO is awarded to Noukham Construction company – at a cost of USD 264,410.72. The construction duration is three months commencing December 4, 2019. 

Progress Bar
Dansavan Urban Road Sub-Project (NCB-4.2) 100%

Kaysonephomvihane Solid Waste Management Sub-Project (NCB2.1)

The total area covered by the sub-project is 10 hectares, primarily for the improvement of
the existing landfill at a total cost 1,659,205.10 USD. VSP Construction Company Ltd was
awarded the contract for the construction of the sub-project with a contract duration of 24
months commencing 22 March 2018.

Currently, pipeline connection among old landfill and new landfill is designed and it is under
the construction, it is minor, but it is part of compliance with environment criteria, to collect
leachate to the designed evaporation wetland.

Progress
Kaysonephomvihane Solid Waste Management Sub-Project (NCB2.1) 91.56%

WASTEWATER MANAGEMENT-HOUYLONGKONG CHANNEL SUB-PROJECT (NCB-1.1)

This sub-project involves the construction of a HLK channel with a length of 830 meters and
a pumping station with an automatic gate a total cost of 1,673,128.31 USD. The appointed
Contractor is JV of Road No. 8 Construction Enterprise with PK and TSC. The Contract
duration is 24 months commencing on 22 March 2018.

 Decentralize Wastewater Treatment System (DEWATS) is designed 2.7 hectares integrated into HLK channel, which is located on the right side of beginning of HLK channel. VO for constructing DEWATS is approved with approximately cost USD 861,250.76 within 7 months period from December 9, 2019. 

Progress Bar
WASTEWATER MANAGEMENT-HOUYLONGKONG CHANNEL 87.3%

MEKONG RIVER’S EMBANKMENT SUB-PROJECT ICB-5.1

Progress Bar
MEKONG RIVER’S EMBANKMENT SUB-PROJECT ICB-5.1 29%

This subproject the construction of an embankment with a total length of 980 meters length
and a width of 50 meters from existing road to Mekong River. The Mekong River
Embankment subproject has included different zones as urban recreation park, sport zone,
market zone and also included road and drainage rehabilitation as road and drainage in
front Mekong River Embankment. The Mekong River Embankment subproject contract is
awarded to Laomixay Construction Co., LtD on June 5, 2019 as 24 months construction
period with total cost USD$ 4,506,063.01.

Thahae Road, where is connected with current concrete road upgrading along with embankment, It is concrete road to connect with Nouhak Phoumsavan park, it has 459.50 meters length, this additional work/VO is granted to Lao Mixay construction com with total cost 310,000.06 with 4 months periods from December 9, 2019.